ข้อมูลการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 เอกสารการวิจัยที่น่าสนใจ
     
การจัดการภัยพิบัติ และการพื้นฟูบูรณะหลังการเกิดภัยนโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการพัฒนายั่งยืนโครงสร้างพื้นฐานอาเซียน
     
ข้อมูลอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อใช้ประกอบการเยี่ยมชม โรงงานในกลุ่มน้ำตาลราชบุรี และโครงการสร้างโรงงานน้ำตาลที่จังหวัดกาญจนบุรีการสร้างภูมิคุ้มกันการพัฒนาประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับทิศทางของแผนฯ 11รายงานการฝึกอบรมเรื่องโลกร้อน
 ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่น่าสนใจ
 ข้อมูลพื้นที่เหมาะสมในการเพาะปลูกพืช รายจังหวัด
 ข้อมูลพื้นที่ป่าไม้รายจังหวัด
 ข้อมูลแผนที่พื้นที่พิเศษ
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์การพัฒนาพื้นที่